Od 1 listopada  2016 roku do chwili obecnej nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego realizują innowację „Poczytaj mi babciu”.  Głównym celem tej innowacji jest:

 • popularyzacja czytelnictwa i wartości literatury wśród dzieci, rozbudzanie pasji czytania,
 • propagowanie wśród dzieci literatury polskiej i piękna mowy ojczystej,
 • zapoznanie z różnorodną literaturą dziecięcą,
 • korzystanie z biblioteki szkolnej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej,
 • przygotowanie dzieci do późniejszego, już samodzielnego wyboru książek,
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie; wyrabiania nawyku dbania i szanowania książek,
 • zachęcanie do właściwego spędzania czasu wolnego np. z książką,
 • budowanie więzi międzypokoleniowej,
 • włączenie rodziców, dziadków w życie szkoły,
 • zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom- uświadomienie roli czytania w życiu dziecka,
 • zaktywizowanie uczniów do działań twórczych i ich propagowanie w środowisku lokalnym,
 • odkrywanie i pielęgnowanie młodych talentów artystycznych, literackich, plastycznych.

        Wyżej wymienione cele osiągaliśmy poprzez zaangażowanie babć i rodziców na zajęciach lekcyjnych, utworzenie „Szkolnego Koła Czytających Rodzin”, zaproszenie pani bibliotekarki do głośnego czytania dzieciom, zaproszenie babć do czytania uczniom w klasach, wykonanie ilustracji do przeczytanych bajek, wykonanie projektu okładki jednego z przeczytanych utworów wystawy prac plastycznych, szkolny konkurs pięknego czytania- ,,Czytam już sam”, przygotowanie prezentacji multimedialnej o wybranych współczesnych autorach książek dla dzieci.

         W pełni zrealizowana innowacja w dużym stopniu przyczyniła się do uzyskania wielu znaczących efektów. Dzięki niej:

 • uczniowie poszerzą wiedzę,
 • zostaną zachęceni do czytania dzieł pisarzy dla dzieci,
 • będą mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i talentów poprzez udział w konkursach, prezentacjach klasowych i szkolnych,
 • w wyniku działań uczniów wzrośnie ich aktywność w życiu klasy i szkoły,
 • zostanie rozbudzona wrażliwość plastyczna, literacka uczniów.

Realizowana innowacja ma także na celu:

 • podnoszenie jakości pracy szkoły,
 • zwiększenie atrakcyjności zajęć lekcyjnych,
 • integrowanie wielopokoleniowe rodziny,
 • aktywizowanie uczniów.

Tekst: Ewa Dulewicz