Karta innowacji pedagogicznej 

 • Tytuł innowacji: SZKOLNE KOŁO TURYSTYKI – ZDOBYWCY MARZEŃ
 • Imię i nazwisko autora/autorów innowacji: Natasza Łączny, Maria Szczepaniak, Barbara Waszuk, Jerzy Waszuk
 • Osoby zaangażowane w realizację innowacji:

Nauczyciele: Natasza Łączny, Maria Szczepaniak, Barbara Waszuk, Jerzy Waszuk, Monika Maćkiewicz, Gabriela Blarowska, Małgorzata Gas - Wlazło, Michał Miszczyk

Samorząd uczniowski: Samorząd Uczniowski klas starszych

Rada Rodziców:

 • Liczba uczniów biorących udział w innowacji: około 200 uczniów
 • Termin realizacji innowacji: 09.2016 – 20.06.2017 – innowacja skierowana była do uczniów klas VI oraz I-III gimnazjum i LO, od 2017 roku objęła swoim działaniem wszystkich uczniów ZSO
 • Rodzaj innowacji: Innowacja mieszana: organizacyjno-metodyczna
 • programowa
 • organizacyjna
 • metodyczna
 • Finansowanie innowacji – organ prowadzący wyraził zgodę na finansowanie planowanych działań
 • tak – innowacja jest dotowana ze środków pozyskiwanych w formie dotacji gminnej na podstawie składanych projektów w Urzędzie Gminy.
 • nie
 • nie dotyczy
 • Opis zasad innowacji: 

Cele:

 • Realizacja najskrytszych marzeń związanych z poznaniem otaczającego nas świata i siebie;
 • Poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu: historii, historii kultury i sztuki, przyrody oraz organizacji turystyki i rekreacji;
 • Integracja społeczności lokalnej poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu.
 • Zaszczepienie postaw właściwego reagowania w sytuacjach trudnych oraz właściwego sposobu wyrażania ocen i sądów aprobujących lub negujących różne zachowania swoje i innych osób.
 • Inspirowanie uczniów i rodziców do kształtowania postaw prospołecznych.
 • Przygotowanie uczniów do dokonywania odpowiedzialnych wyborów w zakresie doboru przyjaciół, spędzania czasu wolnego i własnego rozwoju. 

Odbiorcy:

 • Uczniowie klas I-VIII SP i 3 gimnazjum oraz absolwenci, rodzice i przyjaciele szkoły – uczniowie ze szkół z terenu gminy (Niedźwiedź, Smroków, Prandocin) 

Metody:

 • Metody oglądowe: obserwacja bezpośrednia (wycieczki), obserwacja pośrednia (albumy, internet, plansze, filmy).
 • Metody podające: pogadanki, prelekcje, instrukcje.
 • Metody praktyczne: wywiady, posługiwanie się mapą, planem miasta.
 • Metody poszukujące 

Formy pracy:

 • Wycieczki
 • Zajęcia terenowe
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi
 • Warsztaty 

Przewidywane efekty:

 1. Uczniowie:
 • tworzą grupę szkolnych liderów turystyki i rekreacji;
 • posiadają nawyk aktywnego spędzania wolnego czasu;
 • pozytywnie postrzegają własny region;
 • posiadają takie umiejętności jak: współpraca, odpowiedzialność za siebie i innych, organizacja pracy;
 • redagują gazetkę szkolną „Włóczykij”
 • tworzą strona www gdzie obok informacji dotyczących działania koła, będą zamieszczane propozycje wyjazdów weekendowych po najbliższej okolicy oraz materiały promujące nasz region.
 • we właściwy sposób wyrażają swoje emocje,
 • nie aprobują zachowań niepożądanych u swoich kolegów,
 • dostrzegają problem i potrafią zwrócić się o pomoc by go rozwiązać,
 • angażują się w niesienie pomocy innym.
 1. Nastąpi
 • wzrost aktywności uczniów i rodziców poprzez organizację imprez szkolnych i środowiskowych związanych z działalnością pro-zdrowotną, pro - ekologiczną, turystyczno - rekreacyjną,
 • podniesienie jakości pracy szkoły,
 • wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych. 

Sposób ewaluacji:

 • Obserwacja zachowań i aktywności uczniów.
 • Ankieta ewaluacyjna na koniec roku.
 • Podsumowanie aktywności całorocznej poprzez konkursy („Najaktywniejszy turysta”, „Najciekawsza wycieczka szkolna”, „Jestem sobie wędrowniczek”).