ZADANIE INNOWACYJNE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60).
1 września 2017 r. traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez szkoły i placówki
(Dz. U. 2002 r., nr 56, poz. 506 z późn. zm).

  1. TYTUŁ INNOWACJI

TO JEST NASZE MIEJSCE – MŁODZI KREATYWNI

 

II. DANE O INNOWACJI

Autorzy innowacji: Natasza Łączny, Barbara Waszuk

Miejsce wdrażania i zasięg innowacji: Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach. Innowacja swoim zasięgiem obejmuje uczniów klas 4-8.

Czas realizacji: 10.2021 – 06.2022

Typ innowacji: metodyczna

 

III. KRÓTKI OPIS NOWATORSKICH ROZWIĄZAŃ ORGANIZACYJNYCH I SPOSÓB REALIZACJI

Przedsiębiorczość rozumiana jest przez nas jako postawa aktywna i twórcza w rozwiązywaniu różnorakich problemów, a także umiejętność dokonywania racjonalnych wyborów i śmiałe podejmowanie decyzji. Przedsiębiorczość to także oszczędne korzystanie z posiadanych materiałów, właściwa ocena swoich możliwości, samodzielność ale także umiejętność współdziałania z innymi, nie zrażanie się trudnościami.

Proponowane działania zachęcają dzieci do aktywności, wykorzystują ich naturalną ciekawość, zawierają jednocześnie treści z różnych dziedzin.

Wprowadzenie innowacji przewiduje aktywizujące metody i formy pracy