Karta innowacji pedagogicznej

 Tytuł innowacji: Pisanie jest cool

  1. Imię i nazwisko autora/autorów innowacji: Jolanta Piwowarczyk
  2. Osoby zaangażowane w realizację innowacji:

Nauczyciele: Jolanta Piwowarczyk

Samorząd uczniowski:-----------

Rada Rodziców:----------------

  1. Liczba uczniów biorących udział w innowacji: 20
  2. Termin realizacji innowacji: wrzesień 2019 – czerwiec 2020 z możliwością kontynuowania jej w następnym roku szkolnym.
  3. Rodzaj innowacji:
  • programowa
  • organizacyjna
  • metodyczna
  1. Finansowanie innowacji – organ prowadzący wyraził zgodę na finansowanie planowanych działań