Karta innowacji pedagogicznej 

 1. Tytuł innowacji:

 „ Mózg - Moje Centrum Dowodzenia”,  czyli  optymalizacja funkcjonowania społeczno - emocjonalnego uczniów ze SPE i ich osiągnięć szkolnych z wykorzystaniem biofeedback EEG”.

 1. Imię i nazwisko autora/autorów innowacji: Monika Maćkiewicz
 2. Osoby zaangażowane w realizację innowacji:

Nauczyciele: Monika Maćkiewicz

Samorząd uczniowski:----

Rada Rodziców:---- 

 1. Liczba uczniów biorących udział w innowacji: 7
 2. Termin realizacji innowacji: wrzesień 2018 – czerwiec 2019
 3. Rodzaj innowacji:
 • programowa
 • organizacyjna
 • metodyczna
 1. Finansowanie innowacji – organ prowadzący wyraził zgodę na finansowanie planowanych działań
 • tak
 • nie
 • nie dotyczy
 1. Opis zasad innowacji: