ZADANIE INNOWACYJNE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60). 
1 września 2017 r. traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r.
 w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez szkoły i placówki
(Dz. U. 2002 r., nr 56, poz. 506 z późn. zm).

  1. TYTUŁ INNOWACJI

DEAR PENFRIEND - Lepiej piszę, niż mówię.

 

  1. DANE O INNOWACJI

Autorzy innowacji: Bożena Machowska, Barbara Waszuk

Miejsce wdrażania i zasięg innowacji: Innowacja opiera się na współpracy dwóch szkół: Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Zabierzowie Bocheńskim i Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego
w Słomnikach. Innowacja swoim zasięgiem obejmuje uczniów klas 8 i 7.

Czas realizacji:10.2020 – 06.2021

Typ innowacji: metodyczna