Zorganizowane szkolnictwo w naszym niewielkim miasteczku datowane jest już na rok 1821. W kronice szkolnej odnotowano fakt istnienia w tym czasie szkółki utrzymywanej przez światłych obywateli Słomnik. 
W aktach nie ma nazwisk nauczycieli, którzy w tej szkółce uczyli i jakich przedmiotów, oraz gdzie się ona mieściła. Dzieci uczęszczały do niej w miesiącach zimowych, od 15 października do 15 kwietnia. Nauka trwała początkowo przez 3 zimy, a od 1900 roku przez 4 zimy. 

     Od 1876 roku szkoła mieściła się w budynku parafialnym znajdującym się obok kościoła (była to 4-klasowa szkoła kooedukacyjna). W roku 1916 szkoła otrzymała pomieszczenia w dawnych koszarach wojsk kozackich. W budynku tym było 7 sal lekcyjnych oraz kancelaria.

     Od 1 listopada 1918 roku na mocy decyzji ówczesnej Rady Szkolnej podzielono szkołę mieszaną elementarną na dwie publiczne 4-klasowe szkoły elementarne samodzielne: męską i żeńską. 
W czerwcu 1919 roku ta sama Rada Szkolna przemianowała istniejące już placówki oświatowe na siedmioklasową szkołę męską i pięcioklasową żeńską. 
8 września 1927 roku uroczyście oddano do użytku nowy budynek dla siedmioklasowej Szkoły Publicznej Nr 1 w Słomnikach.
      
    W
 grudniu 1934 roku zorganizowany został przez Radę Pedagogiczną Uniwersytet Niedzielny; wykłady odbywały się w każdą niedzielę do końca marca 1935 roku. Frekwencja stała wynosiła około 100 mieszkańców.


    Po wybuchu II wojny światowej rozpoczęcie roku szkolnego przesunięto na 11 września, ale ze względu na zajęcie szkoły przez wojsko (23 września), nauka rozpoczęła się 9 października. Z dniem 20 stycznia 1940 roku zostały wycofane dotychczasowe podręczniki do nauki języka polskiego, historii, geografii i arytmetyki. W tym dniu usunięto ze szkoły młodzież pochodzenia żydowskiego. 
Pod koniec kwietnia 1944 roku budynek szkoły zajęły wojska niemieckie na kwatery wojskowe. Naukę kontynuowano w dalszym ciągu - w sześciu pobliskich stodołach wynajętych od właścicieli do żniw - na ławkach wyrzuconych ze szkoły na podwórze. W takich warunkach zakończono rok szkolny 28 czerwca 1944 roku. 
Następny rok szkolny rozpoczął się w trzech wynajętych lokalach mieszkalnych. 24 stycznia 1945 roku wojska radzieckie zajęły miasto. Odzyskany budynek szkolny szybko przywrócono do porządku i już 3 lutego 1945 roku rozpoczęto w nim naukę na nowo.

     Lata powojenne, to stały rozwój tutejszej placówki. 
Już w 1954 roku istniała biblioteka szkolna licząca 1500 tomów - do szkoły uczęszczało wówczas 410 uczniów. W tym samym roku otwarto przy szkole świetlicę z wyżywieniem (limit na 40 dzieci). 
W roku 1967 decyzją władz oświatowych połączono Szkoły Podstawowe Nr 1 i Nr 2; utworzono jedną szkołę - Szkołę Podstawową w Słomnikach. Połączone szkoły otrzymały wkrótce nowy, trzypiętrowy budynek - używany do dnia dzisiejszego - uroczyste otwarcie nastąpiło 22 października 1967 roku. 
Przy nowej szkole otwarto świetlicę z dożywianiem dla 75 dzieci. Początkowo w nowym budynku uczyły się klasy od IV - VIII, natomiast klasy młodsze i oddziały przedszkolne pozostały w starym budynku. W roku szkolnym 1973/74 nastąpiła kolejna zmiana w oświacie. Powstała w Słomnikach Zbiorcza Szkoła Gminna, w okolicznych wsiach powstały punkty filialne, zorganizowano dowóz dzieci z klas VII i VIII do Szkoły w Słomnikach.

    Od 1990 roku rozpoczęła się rozbudowa budynku szkolnego - a właściwie budowa drugiego budynku. W 1991 roku (jeszcze w budynku Zbiorczej Szkoły Podstawowej rozpoczęła naukę I klasa Liceum Ogólnokształcącego (po 40 latach powróciła do Słomnik szkoła średnia). Szkoła została przemianowana na Zespół Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach (od 1994 już w dwóch połączonych budynkach). W 1999  roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących powstało Gimnazjum Publiczne. W 2001 roku odbyły się uroczyste obchody 10 lecia Liceum Ogólnokształcącego, natomiast swoje 10 lecie Gimnazjum Publiczne obchodziło w 2009 roku. 
W 2010 rozpoczęła się budowa nowoczesnej hali sportowej, zakończona w marcu 2011 roku.

 

  Patronem naszej szkoły został wybrany Kazimierz III Wielki. Uroczystość nadania imienia Szkole odbyła się w dniu 12 października 2003 roku.

  Kazimierz Wielki był jedynym synem Władysława Łokietka i Jadwigi, księżnej wielkopolskiej; ostatnim z dynastii Piastów. 

  Urodził się w 1310 roku, wyrósł na wysokiego i postawnego mężczyznę, nosił dość długą brodę. Od dzieciństwa ojciec przygotowywał go do objęcia władzy. Kazimierz nie odznaczał się wojowniczą, jak ojciec, naturą. Władysław Łokietek pozostawił synowi państwo nie skonsolidowane wewnętrznie, zniszczone wojnami i śmiertelnie zagrożone od zewnątrz. Śląsk, Pomorze, Kujawy i Mazowsze pozostawały poza granicami Polski. 

  Mając w chwili śmierci ojca 23 lata, niezwłocznie koronował się na króla i natychmiast przystąpił do rozwiązywania problemów pozostawionych mu przez ojca. Aby zrealizować cel nadrzędny, jakim było ułożenie stosunków z wrogimi państwami i wzmocnienie pozycji międzynarodowej Polski, stosował politykę doraźnych ustępstw. Tym samym zyskiwał czas na powiększenie potencjału gospodarczego i militarnego. 

  Za jego panowania zaszły na polskich ziemiach istotne zmiany gospodarcze. Europa Zachodnia przeżywała kryzys i Polska stała się atrakcyjnym obszarem dla ówczesnych przedsiębiorców. Umiał wykorzystać sprzyjające okoliczności i patronował lub organizował różne przedsięwzięcia gospodarcze. Sprowadzał np. fachowców finansistów, Żydów i Włochów, Niemców i Ormian. Napływał do Polski i kapitał i ludzie. Król zakładał nowe miasta i wsie, modernizował stare i budował nowe zamki. 

  Nie sposób tutaj nie wspomnieć o tym, co patron naszej szkoły zrobił dla Słomnik. Pierwsze wzmianki o Słomnikach jako osadzie myśliwskiej i stacji kupieckiej pochodzą z 1287 roku. W 1335 roku król Kazimierz Wielki ufundował Kościół, a w 1358 roku nadał osadzie prawa miejskie, niemieckie. 

 W czasie swego panowania, Kazimierz Wielki zjednoczył większą część ziem etnicznie polskich, doprowadził do wzmocnienia pozycji króla w państwie, m.in. poprzez wprowadzenie nowego systemu zarządzania. Przeprowadził kodyfikację praw, wydając statuty wiślickie i piotrkowskie, zreorganizował siły zbrojne - za jego panowania powstało około 70 punktów obronnych, dbał o rozwój osadnictwa, wprowadził reformy pieniężne i podatkowe, zmodernizował i rozwinął kraj gospodarczo. Zadbał o rozwój nauki, m.in. w 1364 roku założył pierwszy w Polsce uniwersytet: Akademię Krakowską.
Rozwijał się handel. Polska stała się jednym z wygodniejszych szlaków lądowych łączących Bliski Wschód z Niderlandami i Anglią. Polskie miasta zostały członkami Hanzy. Kazimierz, kosztem cudzoziemców, popierał swoich poddanych. 

  Reasumując wszystkie fakty z życia władcy można śmiało powiedzieć, że przydomek "Wielki" jaki został mu nadany był jak najbardziej zasłużony. Potwierdza to przysłowie: "Zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną". 

  Zmarł, nie pozostawiwszy męskiego potomka w 1370 roku, w wieku 60 lat.

Koncepcja pracy
Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego
w Słomnikach

mgr Grażyna Dubiel

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach

 

mgr Monika Maćkiewicz

Z-ca dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach

 

mgr Natasza Łączny

Z-ca dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach

 

Kontakt z Dyrekcją jest po umówieniu się przez sekretariat.

 

Grono Pedagogiczne

Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego 
w Słomnikach

w roku szkolnym 2023/2024

LP

Nazwisko i imię

 Przedmiot

Klasa

 1

 Dubiel Grażyna - dyrektor

 geografia

-

 2

 Maćkiewicz Monika - wicedyrektor

 pedagog

-

 3

 Łączny Natasza - wicedyrektor

 biologia
 geografia
 przyroda

8a

 4

 Klimczyk Krystian - wicedyrektor ds. SM

 sakshorn

-

 Adamek-Lepiarczyk Katarzyna

 plastyka
 wychowanie rodzinne

7b

 Bednarczyk Dominika

 edukacja przedszkolna Delfinki

 Bielak Agnieszka

 matematyka
 informatyka

-

 Bielak Patrycja

 nauczyciel współorganizujący
 pedagog specjalny

-

 Boczkowski Andrzej

 wychowanie fizyczne 
 świetlica

6a

10 

 ks. Cebula Krzysztof

 religia

-

11 

 Ciałowicz Dorota

 fizyka
 informatyka

-

12 

 Czaja Teresa

 język angielski

-

13 

 Czyżewska Agnieszka

 świetlica

-

14 

 Dąbrowska Joanna

 świetlica

-

15 

 Dimitrow Beata

 edukacja wczesnoszkolna

1b

16 

 Domagała Justyna

 edukacja przedszkolna

Tygryski

17 

 Doniec Elżbieta

 edukacja wczesnoszkolna

1c

18 

 Dulewicz Ewa

 edukacja wczesnoszkolna
 pedagog specjalny

3a

19 

 Dziedzic Jolanta

 edukacja przedszkolna

Misie

20 

 Frukacz Marta

 świetlica

-

21 

 Gas-Wlazło Małgorzata

 chemia
 biologia

-
22 

 Gręda Justyna

 edukacja przedszkolna

Sówki

23 

 Grudzień Monika

 język polski

6c

24 

 Jędrychowska Barbara

 edukacja wczesnoszkolna

1d

25 

 Juda-Cerek Monika

 historia
 doradztwo zawodowe

7c
26 

 Karnia Katarzyna

 edukacja przedszkolna

Wiewiórki

27 

 Klimek Joanna

 -

-

28 

 ks. Korban Filip

 religia

-

29 

 Krzyżak Barbara

 matematyka

-

30 

 Lofek Ewa

 język niemiecki
 świetlica

-

31 

 Lupa Katarzyna

 matematyka
 informatyka

7a
32 

 Łączny Urszula

 logopeda

-

33   s. Łukaszewska Kamila  religia

-

34 

 Michalska-Kiwior Ewa

 język angielski
 pedagog szkolny

4b

35 

 Miłek Agnieszka

 biblioteka

-

36 

 Miszczyk Michał

 wychowanie fizyczne

-

37 

 Natkaniec Renata

 język polski

4a

38 

 Nowak Magdalena

 -

-

39 

 Pikiel Magdalena

 edukacja przedszkolna

Misie

40

 Piotrowska-Gugała Małgorzata

 terapeuta pedagogiczny

-

41 

 Piwowarczyk Jolanta

 edukacja wczesnoszkolna

2b

42 

 Pokrzywińska Anna

 biblioteka

-

43 

 Sadowska Ewelina

 nauczyciel współorganizujący

-

44 

 Sowa Małgorzata

 historia
 wiedza o społeczeństwie

 -
45 

 Szczepaniak Maria

 edukacja wczesnoszkolna 
 muzyka

 3b

46 

 Szczygieł Monika

 język angielski

5a

47 

 Szopa Justyna

 edukacja przedszkolna

Delfinki

48 

 Szurma Katarzyna

 edukacja przedszkolna

Sówki

49 

 Szwed Ewelina

 matematyka
 technika
 edukacja dla bezpieczeństwa

4c

50 

 Tłuszcz Joanna

 edukacja wczesnoszkolna

2c
51 

 Tochowicz Diana

 edukacja wczesnoszkolna

3c

52 

 Toporek Karolina

 -  -
53 

 Trzeciakiewicz Monika

 edukacja przedszkolna

Tygryski

54 

 Trzęsiec Alina

 edukacja wczesnoszkolna

2a

55 

 Tyrkalska Agnieszka

 edukacja przedszkolna

Liski

56 

 Warszewska Dominika

 edukacja przedszkolna

Liski

57 

 Waszuk Barbara

 język angielski

5b

58 

 Waszuk Jerzy

 wychowanie fizyczne

-

59 

 Węgrzynowicz-Szastak Anna

 geografia

-

60 

 Wójcik Anna

 język polski

6b

61 

 Ziółek-Ciałowicz Kamila

 nauczyciel współorganizujący
 pedagog specjalny

-

62 

 Żarkowska Iwona

 edukacja wczesnoszkolna

1a

63 

 Żmigrodzka-Kaleta Monika

 nauczyciel współorganizujący

-

 

Sekretariat ZSO w Słomnikach: Łój Lucyna, Udziela Agata
Przyjmuje interesantów: 
poniedziałek - piątek
730- 1530

Higienistka szkolna: Sochacka Jolanta
Godziny pracy: 
wtorek, środa, piątek
1030 - 1430

Intendentka szkolna: Kitlińska Ewa
Godziny pracy: 
poniedziałek - piątek 
730 - 1530

 

Ponadto zatrudnieni są:
Beliczyńska Magdalena
Kubala Magdalena
Dulewicz Renata
Gaździcka Paulina
Kleczkiewicz Adam
Kwiecińska Stanisława
Łączny Renata
Marcinkowska Aneta
Nawrocka Anna
Majewska Elżbieta
Marchewka Anna
Mazurek Monika
Piątek Iwona
Piwek Piotr
Plutecka Karolina
Rojek Elżbieta
Szczepańska Bożena
Trzeciakiewicz Elżbieta
Zagrodzka Bernadetta
Zagrodzka Dagmara
Zagrodzka Edyta
Ząbczyńska Iwona
Żebro Agnieszka