ZADANIE INNOWACYJNE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60). 
1 września 2017 r. traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r.
 w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez szkoły i placówki
(Dz. U. 2002 r., nr 56, poz. 506 z późn. zm).

  1. TYTUŁ INNOWACJI

„LeuteschreibenBriefe - Ludzie listy piszą”

 

  1. DANE O INNOWACJI

Autor innowacji: Ewa Pauliczek

Miejsce wdrażania innowacji: Szkoły Podstawowa w Słomnikach i Celinach

Czas realizacji: rok szkolny 2020/2021

Typ innowacji: metodyczna

Zasięg innowacji: uczniowie klas 7-8 z dwóch współpracujących ze sobą szkół,  w zakresie nauczania języków obcych