Karta innowacji pedagogicznej 

 • Tytuł innowacji: POZYTYWNIE ZAKRĘCENI – Samorząd Uczniowski w klasach IV - VIII
 • Imię i nazwisko autora/autorów innowacji: Natasza Łączny, Maria Szczepaniak, Barbara Waszuk, Jerzy Waszuk
 • Osoby zaangażowane w realizację innowacji:

Uczniowie: cała społeczność szkolna, której działania koordynują liderzy Samorządu Uczniowskiego

Nauczyciele: dyrekcja, wychowawcy, opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

Rada Rodziców

 • Liczba uczniów biorących udział w innowacji: ok. 200 uczniów klas IV - VIII SP
 • Termin realizacji innowacji: 09.2019 – 20.06.2020
 • Rodzaj innowacji: Innowacja mieszana: organizacyjno - metodyczna
 • programowa
 • organizacyjna
 • metodyczna
 • Finansowanie innowacji – organ prowadzący wyraził zgodę na finansowanie planowanych działań
 • tak
 • nie
 • nie dotyczy