Karta innowacji pedagogicznej 

  1. Tytuł innowacji: „Godzina z książką
  2. Imię i nazwisko autora/autorów innowacji: Agnieszka Miłek, Renata Natkaniec, Monika Grudzień
  3. Osoby zaangażowane w realizację innowacji: nauczyciele języka polskiego i nauczyciel bibliotekarz.
  4. Liczba uczniów biorących udział w innowacji: ok. 120
  5. Termin realizacji innowacji: od października 2019 roku do maja 2020 roku, ale przewiduje się możliwość kontynuacji w kolejnym roku szkolnym.
  6. Rodzaj innowacji:
  • programowa
  • organizacyjna
  • metodyczna

      7. Finansowanie innowacji – organ prowadzący wyraził zgodę na finansowanie planowanych działań