Karta innowacji pedagogicznej

 Tytuł innowacji: OBLICZA OJCZYZNY – BO WOLNOŚĆ JEST W NAS

 • Imię i nazwisko autora/autorów innowacji: Natasza Łączny, Renata Natkaniec, Maria Szczepaniak, Barbara Waszuk
 • Osoby zaangażowane w realizację innowacji:

Nauczyciele: Jerzy Waszuk, Monika Maćkiewicz, Maria Jakubek, Michał Miszczyk,  wychowawcy klas 3 gimnazjum i 8 SP

Samorząd uczniowski: Samorząd Uczniowski klas starszych

Rada Rodziców: Elżbieta Jednaka, Agnieszka Harmaj

 • Liczba uczniów biorących udział w innowacji: bezpośrednio zaangażowanych
  w realizacje zadań innowacji – ok 200, pośrednio – cala społeczność ZSO
  w Słomnikach
 • Termin realizacji innowacji: 09.2016 – 20.06.2017 – innowacja skierowana była do uczniów gimnazjum i LO, od 2018 roku objęła uczniów klas VII, a od 2018 całą szkołę
 • Rodzaj innowacji: Innowacja mieszana: organizacyjno - metodyczna
 • programowa
 • organizacyjna
 • metodyczna
 • Finansowanie innowacji – organ prowadzący wyraził zgodę na finansowanie planowanych działań
 • Tak innowacja jest dotowana z pozyskiwanych funduszy z Urzędu Miejskiego w Słomnikach (dotacja gminna, GKRPA, MOPS oraz sponsorzy indywidualni i firmy)
 • nie
 • nie dotyczy
 • Opis zasad innowacji: 

     W dniach 16 - 21.09.2018 roku uczniowie klas III gimnazjum i VIII SP wraz ze swoimi kolegami i koleżankami ze szkoły w Smrokowie udali się w Sudety, by tam zgłębiać wiedzę i umiejętności z języka angielskiego. Wspólny wyjazd okazał się wielkim sukcesem.