Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będą wywieszone przy sekretariacie Szkoły Podstawowej w Słomnikach w dniu 11 kwietnia 2023r.

WAŻNE! -Potwierdzenie woli podjęcia nauki w Szkole Podstawowej w Słomnikach

   Rodzice / prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych /oddziałów przedszkolnych
od dnia 12 kwietnia do dnia 21 kwietnia 2023 r składają oświadczenie woli 

   BRAK POTWIERDZENIA WOLI PRZEZ RODZICA JEST RÓWNOZNACZNY ZE SKREŚLENIEM KANDYDATA Z LISTY 

   Listy kandydatów przyjętych będą podane do wiadomości 24 kwietnia 2023r.

 

 

 

 

 

 

 Rekrutacja do klas pierwszych

  • Termin składania dokumentów od 6 marca do 31 marca 2023r.
  • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych 11 kwietnia 2023r.
  • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 12 kwietnia do 21 kwietnia 2023r.
  • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 24 kwietnia 2023r.
  1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Słomnikach tj. Słomniki, Wesoła, Miłocice, Prandocin - Wysiołek.
  2. Rodzice dzieci z obwodu szkoły składają kartę zgłoszenia.
  3. Rodzice dzieci spoza obwodu szkoły składają wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej oraz załącznik z oświadczeniami
  4. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się zgodnie z regulaminem rekrutacji.
  5. W przypadku, gdy kandydatów spoza obwodu szkoły, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów jest więcej niż wolnych miejsc, o przyjęciu decyduje data wpływu wniosku o przyjęcie do szkoły. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci, którzy złożyli wniosek najwcześniej.

  Załączniki do pobrania

Harmonogram rekrutacji  

Regulamin rekrutacji  

Zgłoszenie do klasy pierwszej

Wniosek do klasy pierwszej (dzieci spoza obwodu)