Termin składania dokumentów od 6 marca do 29 marca 2024r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych - 10 kwietnia 2024r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 11 kwietnia do 22 kwietnia 2024r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 24 kwietnia 2024r.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Słomnikach tj. Słomniki, Wesoła, Miłocice, Prandocin - Wysiołek.

Rodzice dzieci z obwodu szkoły składają kartę zgłoszenia.

Rodzice dzieci spoza obwodu szkoły składają wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej oraz załącznik z oświadczeniami.

W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się zgodnie z regulaminem rekrutacji.

W przypadku, gdy kandydatów spoza obwodu szkoły, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów jest więcej niż wolnych miejsc, o przyjęciu decyduje data wpływu wniosku o przyjęcie do szkoły. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci, którzy złożyli wniosek najwcześniej.

Załączniki do pobrania:

Harmonogram rekrutacji - pobierz

Regulamin rekrutacji - pobierz

Zgłoszenie do klasy pierwszej - pobierz

Wniosek do klasy pierwszej (dzieci spoza obwodu) - pobierz

Oświadczenie woli - klasa I - pobierz