Karta innowacji pedagogicznej 

 1. Tytuł innowacji: Lekcje z rodzicem
 2. Imię i nazwisko autora/autorów innowacji: Natasza Łączny i Monika Maćkiewicz, Joanna Tłuszcz, Ewa Dulewicz
 3. Osoby zaangażowane w realizację innowacji:

Nauczyciele: wychowawcy edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej Oa i O f

Samorząd uczniowski:

Rada Rodziców:

 1. Liczba uczniów biorących udział w innowacji: 171
 2. Termin realizacji innowacji: rok szkolny 2018/19
 3. Rodzaj innowacji:
 • programowa
 • organizacyjna
 • metodyczna
 1. Finansowanie innowacji – organ prowadzący wyraził zgodę na finansowanie planowanych działań
 • tak
 • nie
 • nie dotyczy
 1. Opis zasad innowacji:

- Zakłada ona kształtowanie właściwych postaw uczniów wobec pracy ludzkiej, zapoznanie z rożnymi zawodami, szczególnie tymi z najbliższego otoczenia dziecka, zawodami rodziców i członków najbliższej rodziny.

- Innowacją zostali objęci wszyscy uczniowie z klas 0-III Szkoły Podstawowej im. K. Wielkiego w Słomnikach oraz ich rodziny

- Realizacja zadań odbywa się poprzez działania praktyczne: zaproszeni rodzice prowadzą prelekcje w klasie, bądź dla większej liczby uczniów na terenie szkoły. 

 1. Cele:

-  Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań różnymi zawodami

-  Kształtowanie społecznie pożądanych postaw i wartości dotyczących pracy ludzkiej

-  Kształtowanie w procesie wychowawczym cech charakteru niezbędnych do dobrego wykonywania pracy

- Rozbudzanie ambicji i pracowitości

- Zwrócenie uwagi na poszanowanie i ważność każdej pracy zawodowej

- Sprzyjanie relacji dom- szkoła

 1. Odbiorcy: uczniowie klas 0-III
 2. Metody pracy: zakłada się realizację zadań metodami opartymi na działalności praktycznej- pokaz, ćwiczenia praktyczne i opartych na słowie- pogadanka, opowiadanie, dyskusja, objaśnienie. 
 1. Przewidywane efekty:

- Zaspokajanie potrzeb poznawczych i poszerzenie zainteresowań dzieci

- Integracja środowiska rodzinnego ze szkolnym

- Wpływ na kształtowanie postaw i wartości takich jak: obowiązkowość, odpowiedzialność, uznanie, uczciwość, wdzięczność, oraz pożądanych cech charakteru, takich jak: pracowitość, systematyczność, precyzja, umiejętność pokonywania trudności, odpowiedzialność za efekty, umiejętność współdziałania, dbałość o miejsce pracy. 

 1. Sposób ewaluacji: obserwacja 

- Sprawozdanie z realizacji innowacji

- Obserwacja zachowań uczniów w czasie zajęć